Registrirajte se na forum.
Učestvujte u diskusijama i iznesite vaše stavove.
Kliknite ovdje.

Licemjeri će na samom dnu džehennema biti i ti im nećeš zaštitnika naći

Hvala Allahu.

Licemjerje se smatra za ozbiljnu bolest i ozbiljan zločin.
Licemjerje u Islamu je pretvaranje, vanjsko iskazivanje vjere uz kamuflažu istinskog nevjerstva u srcu.
Licemjer je uistinu gori od nevjernika.
Kazna za licemjera je gora od kazne za nevjernika, zbog toga što jenevjerstvo koje je povezano s Islamom gore od samog nevjerstva.

Licemjeri će biti na dnu džehenema, to nam govori Allah subhanahu wa ta'ala u sljedećem Ajetu…
Licemjeri misle da će Allaha prevariti, i On će ih za varanje njihovo kazniti.
“Licemjeri će na samom dnu Džehennema biti i ti im nećeš zaštitnika naći;”
[4. An-Nisa’ – Žene, 145]

Licemjer je uvijek zbunjen, u njegovoj glavi se uvijek kuju planovi prevare i zavjere.
Pretvaraju se kako su vjernici dok su s vjernicima, a u srcu su licemjeri.
“Kada ustaju da molitvu obave, lijeno se dižu, i samo zato da bi se pokazali pred svijetom, a Allaha gotovo da i ne spomenu;
neodlučni su kome će se privoljeti, da li ovima ili onima. A onoga koga Allah u zabludi ostavi – ti nećeš naći načina da ga na Pravi put uputiš.”

[4. An-Nisa’ – Žene, 142-143]

Zbog svoje pokvarenosti, prema Allahovim, vjerskim uvjerenjima, licemjeri su najveći neprijatelj Islama i Muslimana, kako nam je rekao Allah subhanahu wa ta'ala rekao…
“Kad im se kaže: “Prihvatite ono što Allah objavljuje, i Poslanika!” – vidiš licemjere kako se od tebe sasvim okreću.”
[4. An-Nisa’ – Žene:61]

Licemjer ulazi u dogovore ili sporazume koji se tiču samo njihovih, vlastitih interesa.
Kada bi se upoznali s vjernicima, kada bi bili u društvu vjernika, pokazuju se kao vjernici i iskazuju svoju podmuklu stranu prevare o predanosti vjeri s ciljem zavođenja vjernika, nadajući se da će dobiti korist od toga.
Ali kada su u društvu svojih vladara ili pgolavica, kazuju kako su snjima, u jnihovom nevjewrstvu i zlobi.
Allah subhanahu wa ta'ala im je rekao…
“Kada susretnu one koji vjeruju, govore: “Vjerujemo!” – a čim ostanu nasamo sa šejtanima svojim, govore: “Mi smo s vama, mi se samo rugamo.”
Allah njih izvrgava poruzi i podržava ih da u svome nevjerstvu lutaju.”

[2. Al-Baqara – Krava, 14-15]

Licemjer ima mnogo karakteristika, najgora i najozbiljnija je nevjerstvo u Allaha. Svemogući Allah subhanahu wa ta'ala kaže…
“Kad im se kaže: “Vjerujte kao što pravi ljudi vjeruju!” – oni odgovaraju: “Zar da vjerujemo u ono u što bezumni vjeruju?” – A, uistinu, oni su bezumni, ali ne znaju.”
[2. Al-Baqara – Krava, 13]

Kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže, jedna od njihovih karakteristika je ljubomora i zavist prema vjernicima…
“Ako postigneš uspjeh, to ih ogorči; a kad te pogodi nesreća oni govore: “Mi smo i ranije bili oprezni – i odlaze veseli.”
[9. At-Tawba – Pokajanje, 50]

Jedna od njihovih karakteristika je ismijavanje Allaha subhanahu wa ta'ala, njegovog poslanika i njegove religije…
“A ako ih zapitaš, oni će sigurno reći: “Mi smo samo razgovarali i zabavljali se.” Reci: “Zar se niste Allahu i riječima Njegovim i Poslaniku Njegovu rugali?
Ne ispričavajte se! Jasno je da ste nevjernici, a tvrdili ste da ste vjernici.” Ako nekima od vas i oprostimo, druge ćemo kazniti zato što su krivci.”

[9. At-Tawba – Pokajanje, 65-66]

Među njihovim karakteristikama je i to što šire nevjeru, licemjerje i grijehe na zemlji…
“Kada im se kaže: “Ne remetite red na Zemlji!” – odgovaraju: “Mi samo red uspostavljamo!”
Zar?! A, uistinu, oni nered siju, ali ne opažaju.”

[2. Al-Baqara – Krava, 11-12]

Među njihovim karakteristikama su kleveta i laži.
“Oni se zaklinju Allahom da su doista vaši, a oni nisu vaši, nego su narod kukavički.”
[9. At-Tawba – Pokajanje, 56]

Jedna od njihovih karakteristika je da uživaju u zlu, zabranjuju dobrotu i ustraju u posjedovanju bogatstva.
“Licemjeri i licemjerke slični su jedni drugima: traže da se čine nevaljala djela, a odvraćaju od dobrih, i ruke su im stisnute; zaboravljaju Allaha, pa je i On njih zaboravio. Licemjeri su zaista pravi nevjernici.”
[9. At-Tawba – Pokajanje, 67]

Pohlepa je također karakteristika licemjera.
“Ima ih koji ti prigovaraju zbog raspodjele zekata. Ako im se iz njega da, zadovolje se, a ako im se ne da, odjednom se razljute.”
[9. At-Tawba – Pokajanje, 58]

Karakteristike licemjera je opisao i Poslanik alejhi selam…

“Postoje četiri karakteristike.
Onaj ko ih ima, potpuni je licemer, i onaj ko ima neke ima neki element licemerja, osim ako ih se ne odrekne.
1. Kad govori, laže.
2. Kad sklopi ugovor, on ga prekrši.
3. Kad obeća, prekrši obećanje.
4. Kada se svađa, pribjegava uvredama.”
[Muslim, 53]

Jedna od njihovih karakteristika je briga za njihov izgled i lijep govor, ali njihova su srca pokvarena.
“Kad ih pogledaš, njihov izgled te ushićuje; a kad progovore, ti slušaš riječi njihove,  međutim, oni su kao šuplji naslonjeni balvani, i misle da je svaki povik protiv njih. Oni su pravi neprijatelji, pa ih se pričuvaj! Allah ih ubio, kuda se odmeću?!”
[63. Al-Munafiqun – Licemjeri, 4]

Ako su nevjernici očiti i otvoreni neprijatelji islama, onda je licemjer skriveni neprijatelj.
Štetniji su i opasniji za Muslimane jer se miješaju s Muslimanima i razumiju situaciju.
Allah subhanahu wa ta'ala odredio konačnu sudbinu licemjera…
“On vam je već u Knjizi objavio: kad čujete da Allahove riječi poriču i da im se izruguju, ne sjedite s onima koji to čine dok ne stupe u drugi razgovor, inače, bićete kao i oni. Allah će, sigurno, zajedno sastaviti u Džehennemu licemjere i nevjernike,”
[4. An-Nisa’ – Žene, 140]

Zbog ozbiljnosti štete koju su prouzročili, licemjeri će biti u najdubljem dijelu džehenema, kao što je Allah subhanahu wa ta'ala kazao…
“Licemjeri će na samom dnu Džehennema biti i ti im nećeš zaštitnika naći;”
[4. An-Nisa’ – Žene, 145]

Pošto je Muslimanski ummet u opasnosti od nevjernika i licemjera, Allah subhanahu wa ta'ala je naredio svojim poslanicima da se bore protiv njih.
“Vjerovjesniče, bori se protiv nevjernika i licemjera i budi strog prema njima! Njihovo prebivalište biće Džehennem, a užasno je to boravište!”
[66. At-Tahrim – Zabrana, 9]

Allah zna najbolje.

Lapan
Naše web mjesto je omogućeno prikazivanjem internetskih oglasa našim posjetiteljima.
Onemogućite vaš blokator i kliknite na ovaj tekst.